🔥 vychází e-book design & právo 👀

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost: WEBRONIKA LTD (Veronika Šilbergerová)

Sídlo: Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, Londýn, Spojené království 

IČO (Company Number): 12803286

Společnost je registrována jako Private Limited Company (LTD) v Companies House, Spojené království 

Webové stránky: www.designakademie.cz

E-mail: hello@webronika.com

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání smluv o poskytnutí digitálního obsahu mezi WEBRONIKA LTD (dále „WEBRONIKA“) a jejím zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, pokud je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.designakademie.cz (dále „E-shop“). E-shop provozuje WEBRONIKA.
  2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi WEBRONIKA a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.
  3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a WEBRONIKA, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
  4. Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce, jakožto i právní vztah vzniklý smlouvou se řídí právními předpisy České republiky a případný spor stran bude případně rozhodován i obecnými soudy České republiky.
  5. WEBRONIKA upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření byť jen dílčí smlouvy s WEBRONIKA.
  6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby nevystupující v roli spotřebitele (zejm. podnikatelé). Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu s WEBRONIKA mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).
  7. WEBRONIKA se může v nabídce Obsahu uvedené na E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Obsahu na E-shopu v daný okamžik.

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

2.1. U digitálního obsahu nabízeného na E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o digitálním obsahu a jeho vlastnostech. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. V ceně není zohledněna cena za případné vícepráce či příplatkové nebo volitelné služby. Pokud WEBRONIKA Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud WEBRONIKA neurčí jinak.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. WEBRONIKA si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

2.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a WEBRONIKA, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit WEBRONIKA. WEBRONIKA výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit WEBRONIKA škodu, kterou by jí způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.4. V rámci zpřístupňování digitálního obsahu smluvní strany uzavírají smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu (dále „SPDO“).

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Sjednání SPDO (digitální obsah) probíhá následovně:

3.1.1. Zákazník zvolí druh digitálního obsahu kliknutím na příslušné tlačítko u konkrétního digitálního obsahu („získat online kurz“ nebo „koupit e-book“);

3.1.2. V objednávkovém formuláři si Zákazník zvolí množství objednávaného digitálního obsahu;

3.1.3. V objednávkovém formuláři se zobrazuje cena za 1 kus a celková cena za všechny objednávané položky. Cena je uvedena v českých korunách. Zákazník může v tomto bodě obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvoleného digitálního obsahu;

3.1.4. Zákazník poté vybere způsob platby;

3.1.5. Zákazník vyplní své fakturační a kontaktní údaje, případně další doplňující údaje k objednávce. Pokud Zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, vyplní IČO a DIČ, případně název firmy;

3.1.6. Stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“); její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které zadal;

3.1.7. Po odeslání Objednávky E-shop zobrazí Zákazníkovi informace k platbě. WEBRONIKA Zákazníkovi zároveň potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je smlouva uzavřena, tedy WEBRONIKA je povinna Zákazníkovi dodat Objednávku a Zákazník je povinen Objednávku zaplatit . Přílohou potvrzení o přijetí Objednávky jsou tyto Podmínky (včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy).

3.2. Po doručení Objednávky Zákazníka ho WEBRONIKA může kontaktovat za účelem doplnění chybějících údajů, změny nebo úpravy údajů v Objednávce, případně požadovat součinnost k uzavření Smlouvy.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Na základě uzavřené SPDO se Zákazník zavazuje zaplatit WEBRONIKA cenu digitálního obsahu, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a dále se zavazuje digitální obsah převzít. WEBRONIKA se zavazuje Zákazníkovi digitální obsah odevzdat, tj. zpřístupnit k užívání. Zpřístupnění probíhá tak, že po zaplacení ceny digitálního obsahu WEBRONIKA zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka odkaz pro spuštění digitálního obsahu.

4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za digitální obsah (dále „Kupní cena“) společně s případnými dalšími platbami. Platbu za digitální obsah lze uhradit jedním z následujících způsobů:

4.2.1. Bezhotovostně kartou online prostřednictvím platební brány;

4.2.2. Bezhotovostně převodem (na základě objednávky) na účet WEBRONIKA, který se Zákazníkovi zobrazí po dokončení Objednávky a který mu WEBRONIKA zároveň sdělí v potvrzení o přijetí Objednávky. Zákazník je povinen při Platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Platbu je možné provést i prostřednictvím QR platby.

4.3. Platba je splatná do 7 dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky Zákazníkovi. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu WEBRONIKA.

4.4. Pokud Zákazník neuhradí celou Platbu ve lhůtě uvedené v odst. 4.3., WEBRONIKA může odstoupit od Smlouvy. Pokud WEBRONIKA odstoupí od Smlouvy, nezaniká jí tím nárok na případnou náhradu vzniklé škody.

4.5. Zákazník bere na vědomí, že WEBRONIKA zašle Zákazníkovi přístup k digitálnímu obsahu až po připsání celé Platby ve prospěch svého účtu. Zákazník nabývá možnost užívat zpřístupněný digitální obsah úplným zaplacením Platby a převzetím digitálního obsahu.

4.6. Po úplném zaplacení Platby WEBRONIKA vystaví Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka. Zákazník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury.

4.7. Stížnost týkající se platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy hello@webronika.com.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od SPDO odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření SPDO. Spotřebitel nemá právo odstoupit od SPDO podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 5.3.

5.2. Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od SPDO, tj. smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, podle odst. 5.1., pokud WEBRONIKA začala s plněním (dodáním digitálního obsahu) s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od SPDO. Pokud WEBRONIKA zpřístupnila Spotřebiteli jen část digitálního obsahu a Spotřebitel následně odstoupí od SPDO v rozsahu dosud neposkytnutého digitálního obsahu, Spotřebitel je povinen uhradit WEBRONIKA poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od SPDO.

5.3. Spotřebitel může odstoupit od SPDO jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči WEBRONIKA. Spotřebitel může odstoupit od SPDO prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky na e-mail hello@webronika.com, tak na adresu WEBRONIKA – 63 Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, London. WEBRONIKA bezodkladně v textové podobě (e-mailem) potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy.

5.4. V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od SPDO, je WEBRONIKA povinna vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení. WEBRONIKA vrátí Spotřebiteli Platbu zpět pouze v případě, kdy doposud nedošlo k zpřístupnění digitálního obsahu.

5.5. WEBRONIKA vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijala. Je oprávněna ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud tím nevzniknou další náklady.

5.6. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 5.1. až 5.5. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1. WEBRONIKA se zavazuje dodat digitální obsah v požadované kvalitě, množství a bez vad. Digitální obsah má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady digitálního obsahu odpovídá WEBRONIKA v rozsahu uvedeném dále.

6.2. WEBRONIKA odpovídá Spotřebiteli, že digitální obsah při převzetí nemá vady.

6.3. WEBRONIKA zejména odpovídá Spotřebiteli za to, že digitální obsah v době, kdy ho Spotřebitel převzal:

6.3.1. Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jiným ujednaným vlastnostem;

6.3.2. Se hodí k účelu, pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž WEBRONIKA souhlasila;

6.3.3. Je poskytován s ujednanými pokyny k použití, včetně případného návodu k instalaci a s uživatelskou podporou.

6.4. Vedle ujednaných vlastností WEBRONIKA odpovídá Spotřebiteli, že digitální obsah:

6.4.1. Je vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví;

6.4.2. Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná WEBRONIKA, zejména reklamou nebo označením. WEBRONIKA není vázána veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

6.4.3. Je poskytován s příslušenstvím, včetně obalu, a pokyny k použití, které může Zákazník rozumně očekávat;

6.4.4. Odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které WEBRONIKA poskytla Spotřebiteli před uzavřením SPDO.

6.5. WEBRONIKA neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 6.4., pokud Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

6.6. Pokud má digitální obsah vadu, Zákazník může požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. WEBRONIKA odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho Zákazník požadoval. Za vadu se nepovažuje např. neakuálnost obsahu digitálního obsahu, která je způsobena zejm. pravidelnou novelizací právního řádu, novou judikaturou atp.

6.7. Zákazník dále může požadovat přiměřenou slevu z ceny digitálního obsahu nebo odstoupit od SPDO, pokud:

6.7.1. WEBRONIKA vadu neodstranila podle odst. 6.6. nebo je z prohlášení WEBRONIKA nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka;

6.7.2. Se vada projeví i po odstranění, nebo

6.7.3. Je vada podstatným porušením SPDO.

6.8. Přiměřená sleva podle odst. 6.7. se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Zákazníkovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od SPDO.

6.9. Zákazník nemůže odstoupit od SPDO podle odst. 6.7., pokud je vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

6.10. Při odstoupení od SPDO může WEBRONIKA Zákazníkovi zabránit v dalším užívání digitálního obsahu – zejména mu jej může znepřístupnit.

6.11. WEBRONIKA zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.12. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady WEBRONIKA vyřídí a Spotřebitele o ní informuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. WEBRONIKA se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.13. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u WEBRONIKA uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud WEBRONIKA namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7. POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

7.1. WEBRONIKA poskytuje konkrétní online digitální obsah s předchozím souhlasem autorů uvedených v E-shopu v popisu.

7.2. WEBRONIKA poskytuje digitální obsah online/elektronicky emailem.

7.3. WEBRONIKA si vyhrazuje právo změnit některé parametry digitálního obsahu, jako např. osobu autora či datum poskytování obsahu, platformu a dále právo na zrušení poskytování obsahu (odstoupit od smlouvy), případně její části, z organizačních a provozních důvodů. Veškeré takové změny WEBRONIKA bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi na E-mail Zákazníka.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8.1. WEBRONIKA zpřístupní Zákazníkovi digitální obsah uvedený v SPDO nejpozději do 2 pracovních dnů po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet WEBRONIKA. Přístup poskytne tak, že na E-mail Zákazníka zašle odkaz pro přehrání digitálního obsahu.

8.2. WEBRONIKA zašle Zákazníkovi s dostatečným předstihem na E-mail Zákazníka všechny potřebné údaje k přístupu do platformy, na které WEBRONIKA bude online digitální obsah poskytovat. WEBRONIKA zpřístupní Zákazníkovi online digitální obsah (případně jeho části – pokud je v informacích o digitálním obsahu uvedeno, že bude poskytován postupně po částech) – ve sjednaném termínu po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet WEBRONIKA.

8.3. Pokud je WEBRONIKA v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, Zákazník má právo od SPDO odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co ho Zákazník vyzval k plnění a WEBRONIKA neplnila ani v dodatečné lhůtě.

8.4. WEBRONIKA zpřístupní Zákazníkovi digitální obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření SPDO. WEBRONIKA je oprávněna digitální obsah měnit (aktualizovat, upravovat, rozvíjet), a to zejména za účelem zvýšení hodnoty digitálního obsahu, zapracování zpětné vazby zákazníků, nových poznatků apod.; takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi.

8.5. Pro využívání digitálního obsahu postačí funkční e-mailová schránka udržovaná ve stavu schopném přijímat zprávy, nainstalovaný softwarový program pro video-telefonii, běžné internetové připojení s dostatečnou rychlostí a zařízení s hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím prohlížet webové stránky a přehrávat online videa. Je nutné, aby software obsahoval obvyklé zvukové kodeky a hardware umožňoval zvukový výstup. K přehrání digitálního obsahu je zapotřebí mít internetový prohlížeč podporující audio přehrávání. Jiné požadavky na softwarové či hardwarové vybavení nejsou.

8.6. Digitální obsah, který byl Zákazníkovi zpřístupněn, je určen výhradně k nekomerčnímu a osobnímu nebo internímu užití Zákazníka, přičemž Zákazník nesmí poskytnout digitální obsah ani žádné třetí osobě pro ne/komerční účely. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí digitálního obsahu, nikoli ještě další předání přístupových údajů k digitálnímu obsahu.

8.7. Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) digitální obsah a informace v něm obsažené nebo získané jeho prostřednictvím. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je digitální obsah zajištěn. Dále se zavazuje, že na digitální obsah nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup k digitálnímu obsahu.

8.8. Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k digitálnímu obsahu třetí osobě.

8.9. Zákazník může zpřístupněný digitální obsah ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.

8.10. V případě porušení ustanovení odst. 8.6. až 8.9. je WEBRONIKA oprávněna Zákazníkovi zrušit přístup k digitálnímu obsahu a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10násobku součtu všech cen digitálního obsahu, který mě Zákazník v okamžiku porušení Podmínek zpřístupněn. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno právo WEBRONIKA na náhradu škody.

8.11. WEBRONIKA výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že digitální obsah zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, vnímání věcí, náhledu na svět autorů digitálního obsahu a povaze poskytovaných služeb. Digitální obsah má pouze informativní charakter. Zároveň jsou informace podávané v digitálním obsahu obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci digitálního obsahu dojít. WEBRONIKA nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku digitálního obsahu.

8.12. WEBRONIKA neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkční nebo pomalé rychlosti internetového připojení nebo z jiných technických důvodů na straně Zákazníka. WEBRONIKA dále neodpovídá za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím Zákazníka. Digitální obsah může být krátkodobě dočasně nedostupný z důvodu údržby dat nebo výpadku serveru. WEBRONIKA může provádět i bez předchozího upozornění Zákazníka aktualizace. WEBRONIKA informuje Zákazníka o dostupnosti aktualizací, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah po dobu trvání závazku bez vad.

8.13. Digitální obsah na základě SPDO je Zákazníkovi zpřístupněn po dobu stanovenou v informacích o digitálním obsahu.

 

Vrácení peněz za již poskytnuté digitální produkty, tedy odstoupení od smlouvy, není možné, vyjma důvodů uvedených v obchodních podmínkách.

GDPR

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje Zákazníka WEBRONIKA zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. 

9.2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu WEBRONIKA, a jen na nejnutnější dobu dle povahy a účelu poskytnutí daných údajů.

9.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů WEBRONIKA jsou dostupné zde.   – kde????

10. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

10.1. Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje WEBRONIKA prostřednictvím elektronické adresy hello@webronika.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle WEBRONIKA na E-mail Zákazníka.

10.2. V případě, že mezi WEBRONIKA a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.4. WEBRONIKA je oprávněna k provozování této podnikatelské činnosti na základě společnosti registrované jako Private Limited Company (LTD) v Companies House, Spojené království. IČO (Company Number): 12803286

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a WEBRONIKA, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11.2. Zpráva je doručena: 

11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

11.2.2. v ostatních případech podle právních předpisů.

11.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje do WEBRONIKA korespondenci na e-mail hello@webronika.com, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. WEBRONIKA doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka.

11.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje WEBRONIKA korespondenci na adresu Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, Londýn, Spojené Království. WEBRONIKA doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v Objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. WEBRONIKA není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a WEBRONIKA, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla/bydliště Zákazníka. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

12.4. Smlouva je uložena elektronicky u WEBRONIKA a WEBRONIKA k ní neumožňuje přístup.

12.5. WEBRONIKA ověřuje původ recenzí (referencí) uváděných na E-shopu. Recenze ověřuje následovně:

12.5.1. WEBRONIKA u každé obdržené recenze ověřuje, jestli si recenzent skutečně v minulosti objednal Sortiment na E-shopu nebo ho případně obdržel na základě objednávky třetí osoby (např. zaměstnavatel objednal online kurz pro své zaměstnance). Původ recenzí WEBRONIKA ověřuje mj. prostřednictvím prezence účastníků kurzů, workshopů apod.

12.5.2. WEBRONIKA ověřuje recenze pořízené z těchto zdrojů:

12.5.2.1. po skončení kurzu, workshopu apod. WEBRONIKA zasílá účastníkům online dotazník;

12.5.2.2. Google recenze nebo obdobné webové stránky s recenzemi;

12.5.2.3. e-mail;

12.5.2.4. sociální sítě.

Všechny recenze ručně schvalujeme.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. května 2024.

WEBRONIKA LimitedOZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Společnost: WEBRONIKA LTD 

sídlo: Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, Londýn, Spojené Království

e-mail: hello@webronika.com

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem byl Sortiment:

specifikace Sortimentu a jeho množství:

objednané dne:

den obdržení Zboží:

s číslem Objednávky/Smlouvy:

kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

PSČ:

Město:

Kontakt:

Číslo účtu:

datum

podpis (1)

(1) tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou